تدریس درس تاریخ پیش دانشگاهی مدرسه ثامن الائمه توسط محسن مصلایی

دبیرستان ثامن الائمه تاریخ و جغرافیا پیش دانشگاهی

مدرسه ثامن الائمه درس ۵و۶ تاریخ پیش دانشگاهی آذر ۹۶

مدرسه ثامن الائمه درس ۶ تاریخ پیش دانشگاهی آذر ۹۶

مدرسه ثامن الائمه درس ۶ تاریخ پیش دانشگاهی آذر ۹۶