جغرافیای کنکور جامع میکرو

جغرافیای کنکور جامع میکرو

این کتاب کامل ترین مجموعه‌ی درسنامه و تست درس جغرافیا است؛ هم از لحاظ تعداد تست‌ها و هم از لحاظ پاسخ‌های تشریحی.

این کتاب برای کسانی تالیف شده که قصد دارند به تمام تست‌های درس جغرافیا در کنکور سراسری پاسخ دهند. برای تامین این هدف،لازم است که از درسنامه‌ی جامع استفاده نمایند. تست ها در این کتاب سطح بندی شده‌اند.و در پاسخ‌‌نامه‌ی تشریحی به تناسب سطح دشواری هر تست، برای آن پاسخ نوشته ام و اگر ذکر نکته ای لازم بوده در قالب نکته و تذکر آن مطلب را یادآوری نموده ام.

این کتاب تست های کنکور داخل و خارج ۹۴،۹۵و ۹۶ را نیز به‌عنوان ضمیمه دارد.

نام کتابجغرافیای کنکور جامع میکرو
نویسندهحمید نصیری کاشانی-محسن مصلایی
نوبت چاپ25
نام ناشرگاج
سال چاپ1396
توضیحات