اکوکار مطالعات اجتماعی ششم

اکوکار مطالعات اجتماعی ششم

هدف از تالیف و نگارش کتاب اکوکار مطالعات اجتماعی این است که دانش‌آموزان با به‌کار بستن درست مطالعه و پایخ به سوال‌های کتاب حاضر بتواند در مدرسه و کلاس و هنگام پرسش و امتحان از پس سوال‌های امتحان برآیند. بنابراین توصیه ما این است که فرزند دلبندتان پس از پاسخ به سوال‌های ابتدایی هردرس و پس از پایان فصل به سراغ خود ارزیابی‌ها برود. در واقع او با پاسخ گویی به سوال‌ها خود را آماده نموده است که از پس آزمون کتاب برآید و با تصحیح آن شما می‌توانید از میزان آمادگی او مطلع شوید و اگر ضعفی مشاهده کردید با مطالعه‌ی مجدد سوال‌های هردرس می‌تواند آن‌ها را برطرف کند زیرا روش تدوین این کتاب به نوعی بوده است که کلید مطالب کتاب و سوال‌های آن را پوشش داده باشد.

نام کتاباکوکار مطالعات اجتماعی ششم
نویسندهمحسن مصلایی
نوبت چاپاول
نام ناشرکاگو
سال چاپ1396
توضیحات