دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ۹۷ـ ۱۳۹۶

دستورالعمل آزمون ورودی

دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی

سال تحصیلی ۹۷ ـ ۱۳۹۶

در اجرای مفاد اساسنامه مدارس نمونه دولتی، آزمون دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان های نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۷ ـ ۹۶ وفق مفاد این دستورالعمل برگزار می گردد.

الف) اعضای ستاد برگزاری آزمون در استان

۱ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس ستاد)

۲ـ معاون آموزش متوسطه (قائم مقام رئیس ستاد)

۳ـ معاون آموزش ابتدایی

۴ـ معاون توسعۀ مدیریت و پشتیبانی

۵ـ رئیس ادارۀ سنجش (دبیر ستاد)

۶ـ رئیس ادارۀ آموزش دوره دوم متوسطه نظری

۷ـ رئیس ادارۀ آموزش دوره اول متوسطه

۸ـ رئیس ادارۀ فنی و حرفه ای و کار دانش

۹ـ رئیس ادارۀ فنی و حرفه ای و کار دانش

۱۰ـ رئیس ادارۀ ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات

۱۱ـ رئیس ادارۀ حراست

۱۲ـ رئیس ادارۀ روابط عمومی

۱۳ـ رئیس ادارۀ آمار و فناوری اطلاعات

ب) ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون

۱ـ داشتن تابعیت ایرانی

تبصره: ثبت نام اتباع غیر ایرانی، تابع بخشنامه شماره ۴۰۲۲۲/۳۴۰ مورخ۱۳۹۵/۰۴/۲۳مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور می باشد.

۲ـ ملاک ثبت نام دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه، کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا مقیاس خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت اول در سال تحصیلی ۹۶ ـ ۱۳۹۵ می باشد.

۳ـ ملاک ثبت نام دانش آموزان پایه نهم در آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسط نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونۀ دولتی، کسب حداقل معدل ۱۷در نوبت اول در سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۹۶ می باشد.

۴ـ در محدوده هایی که امکان ثبت نام در دو واحد آموزشی (دبیرستان های نمونه دولتی دوره های اول و دوم متوسطه) وجود داشته باشد، دانش آموزان می توانند در فرم تقاضانامۀ ثبت نام، هریک از دو اولویت (اول و دوم) را انتخاب نمایند.

۵ـ رقابت علمی برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونۀ دولتی، در بین دانش آموزان شهر و شهرستان، بدون لحاظ نمودن منطقه یا ناحیه خواهد بود.

۶ـ ثبت نام دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و سایر مدارک مورد نیا، می تواند توسط وکیل آن ها در استان محل سکونت متقاضیان انجام پذیرد و در این خصوص ضروری است، ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی همکاری و مساعدت لازم با دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور را معمول دارند.

ج) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام داوطلبان در آزمون

۱ـ ارائه اصل و کپی صفحه اول شناسنامۀ داوطلب

۲ـ ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ ۱۱۰٫۰۰۰(یکصد ده هزار ریال) به شمارۀ حسابی که از سوی ادارۀ کل آموزش و پرورش استان محل ثبت نام اعلام می شود.

تذکر: به جز مبلغ فوق الذکر، دریافت هر گونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.

۳ـ ارائه دو قطعه عکس (۴×۳) پشت نویسی شدۀ داوطلب.

۴ـ ارائۀ نمون برگ تکمیل شدۀ تقاضانامۀ ثبت نام در آزمون (یک قطعه عکس داوطلب نیز به آن الصاق شود)

تذکر: بررسی مدارک، به ویژه موارد تأثیرگذار در نتایج آزمون (مانند معدل، سهمیۀ شاهد مدارس نمونۀ دولتی و …) به عهدۀ مدارس محل تحصیلی فعلی دانش آموزان می باشد.

د) مهلت ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون

۱ـ ثبت نام داوطلبان آزمون، از روز شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ تا روز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ در مدارس محل تحصیل دانش آموزان انجام خواهد شد.

۲ـ کارت ورود به جلسۀ آزمون، پس از صدور توسط ادارۀ کل آموزش و پرورش استان، باید از سوی ادارات آموزش و پرورش تابعه در اختیار مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول محل تحصیل دانش آموز قرار گیرد. مدارس مذکور موظف اند تا سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، کارت ورود به جلسۀ داوطلبان را (به همراه نشانی و کروکی دقیق حوزه امتحانی) پس از انطباق دقیق مشخصات مندرج بر روی کارت با اصل شناسنامه (نام و نام خانوادگی و کدملی داوطلب)، در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره ۱: داوطلبان آزمون ورودی پایۀ هفتم دوره اول متوسطه باید یک نسخه از کارنامه پایه ششم ابتدایی و داوطلبان آزمون ورودی دوره دوم متوسطه (هنرستان های فنی و حرفه ای و دبیرستان ها) نیز باید یک نسخه از کارنامه پایان نهم دوره اول متوسطه خود را به مسئول توزیع کارت، تحویل نمایند.

تبصره ۲: شرط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه، کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا کسب مقیاس خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت های اول و دوم در سال تحصیلی ۹۶ ـ ۱۳۹۵ می باشد.

تبصره ۳: شرط شرکت در آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره دوم متوسطه، کسب معدل کل حداقل ۱۷ در سال تحصیلی ۹۶ـ ۱۳۹۵ می باشد.

۳ـ آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان های نمونۀ دولتی، رأس ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ (اولین جمعه بعد از ماه مبارک رمضان) در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد.

تبصره: شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون ورودی، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، اکیداً ممنوع می باشد.

۴ـ ثبت نام و اعلام نتایج آزمون ترجیحاً اینترنتی انجام شود و استان ها موظفند زمان بندی های مربوط به مراحل ثبت نام را برابر مفاد دستورالعمل آزمون رعایت نمایند.

هـ ) فرایند طراحی، مواد درسی، تعداد و ضریب سوالات آزمون

۱ـ مسئولیت طراحی سوالات و برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم متوسطه و هنرستان های نمونه دولتی مطابق ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی به عهده اداره کل آموزش و پرورش استان خواهد بود.

تبصره: ادارات کل آموزش و پرورش استان ها در خصوص طراحی سوالات آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم متوسطه و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی می توانند به صورت قطبی اقدام نمایند.

۲ـ مواد درسی، تعداد و ضریب سوالات آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان های نمونۀ دولتی دوره اول متوسطه ومدت زمان پاسخ گویی به آنها، به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

مادۀ درسی

تعداد سوال

ضریب

زمان پاسخگویی

منابع طرح سوال

۱

آموزش قرآن و هدیه های آسمانی

۱۰

۲

۱۰۰ دقیقه

کتاب های پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی ۹۶ـ ۱۳۹۵

۲

فارسی (مهارتهای خواندن و نوشتن)

۲۰

۲

۳

مطالعات اجتماعی

۱۰

۱

۴

علوم تجربی

۲۰

۲

۵

ریاضی

۲۰

۳

جمع کل

۸۰

۳ـ سوالات آزمون ورودی پایۀ هفتم، به شیوۀ چهار گزینه ای (فقط با یک پاسخ درست)، در سطح محتوای کتاب های درسی پایه ششم طراحی می شوند.

۴ـ به ازای هر پاسخ صحیح، ۳ امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، ۱ امتیاز منفی برای داوطلب در نظر گرفته می شود. برای سوالات بدون پاسخ، امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.

تبصره: چنانچه داوطلب در هر سوال بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، ۱ امتیاز منفی برای او در نظر گرفته خواهد شد.

۵ـ سوالات درس قرآن و هدیه های آسمانی، از محتوای مشترک تدریس به گونه ای طراحی شود که کلیۀ داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن قادر به پاسخ گویی سوالات باشند.

۶ـ داوطلبان اقلیت های دینی (مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان)، به جای پاسخ به سوالات درس قرآن و هدیه های آسمانی، به سوالات محتوای کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی ویژه اقلیت های دینی با کد ۷/۳۴ پاسخ خواهند داد.

و) مواد درسی، تعداد و ضریب سوالات آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه

۱ـ مواد درسی، تعداد و ضریب سوالات آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه (دبیرستان ها و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی) و مدت زمان پاسخ گویی به آنها، به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف

مادۀ درسی

تعداد سوال

ضریب

زمان پاسخگویی

منابع طرح سوال

۱

پیام های آسمان

۱۰

۲

۱۲۰ دقیقه

۱۰۰ درصد سوالات از کتاب های پایه نهم سال تحصیلی ۹۶ـ ۱۳۹۵

۲

فارسی

۱۵

۲

۳

عربی

۸

۱

۴

مطالعات اجتماعی (تاریخ، جغرافیا، مدنی)

۱۰

۱

۵

انگلیسی

۷

۱

۶

علوم تجربی

۲۵

۱

۷

ریاضی

۲۵

۲

جمع کل

۱۰۰

۳

۲ـ سوالات آزمون ورودی به دوره دوم متوسطه نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی، به شیوۀ چهار گزینه ای (فقط با یک پاسخ درست)، در سطح محتوای کتاب های درسی پایه نهم طراحی می شوند.

۳ـ سوالات درس تعلیمات دینی و قرآن، از محتوای مشترک تدریس به گونه ای طراحی شود که تمامی داوطلبان اهل تشیع و اهل تسنن قادر به پاسخ گویی سوالات باشند.

۴ـ داوطلبان اقلیت های دینی (مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان)، به جای پاسخ به سوالات درس پیام های آسمان، به سوالات دینی ویژه ادیان خود با کد ۲/۱۳۵ پاسخ خواهند داد.

۵ـ به ازای هر پاسخ صحیح، ۳ امتیاز مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، ۱ امتیاز منفی برای داوطلب در نظر گرفته می شود. برای سوالات بدون پاسخ، امتیازی در نظر گرفته نخواهد شد.

تبصره: چنانچه داوطلب در هر سوال بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، ۱ امتیاز منفی برای او در نظر گرفته خواهد شد.

ز) ضوابط و شرایط پذیرش دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی

۱ـ ادارات کل آموزش و پرورش استان ها موظف هستند نسبت به اطلاع رسانی دقیق به متقاضیان ثبت نام از وضعیت مدارس (ظرفیت پذیرش، مکان، تعداد واحدهای آموزشی نمونه دولتی در یک منطقه و رشته های دایر در آنها و …) به نحو مقتضی اقدام نمایند.

تبصره: ظرفیت پذیرش به تفکیک دوره تحصیلی، جنسیت، دبیرستان یا هنرستان، منطقه، ناحیه، شهرستان با تأیید دفاتر حوزه ستادی مربوط صورت می پذیرد.

۲ـ مطابق با تبصره یک ماده ۱۱ از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی گزینش دانش آموزان در آزمون ورودی پایۀ هفتم دبیرستان های نمونه دولتی، براساس نمرۀ آزمون ورودی و در آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه در رشته های نظری و یا هنرستان های فنی و حرفه ای، براساس میانگین نمره آزمون ورودی و معدل کل پایه نهم (۵۰% نمرۀ آزمون ورودی و ۵۰% معدل کل پایۀ نهم) خواهد بود.

۳ـ ۱۰% از پذیرش دبیرستان های نمونه دولتی دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان  های فنی و حرفه ای نمونه دولتی، در صورت وجود داوطلب، به دانش آموزان شاهد تعلق دارد. دانش آموزان با شرایط زیر، به ترتیب اولویت می توانند از این سهمیه استفاده کنند:

الف) اولویت اول        فرزندان شاهد؛

ب) اولویت دوم          فرزندان جانباز ۵۰ درصد به بالا و آزادگان با بیش از ۳ سال سابقۀ اسارت؛

ج) اولویت سوم         فرزندان جانباز ۲۵ درصد و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقۀ اسارت.

د) اولویت چهارم        فرزندان جانباز زیر ۲۵ درصد و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقۀ اسارت.

تذکر ۱: بررسی مدارک ثبت نام دانش آموزان ذی نفع در سهمیۀ شاهد، در هنگام ثبت نام در آزمون ورودی انجام می گیرد و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، اصل این مدارک در پروندۀ دانش آموزان نگهداری می شود.

تذکر ۲: دانش آموزان سهمیه شاهد با توجه به اولویت های فوق به شرط کسب حداقل هفتاد درصد نمرۀ تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود پذیرش شوند. لازم به ذکر است در دوره دوم متوسطه نظری رعایت امتیاز داوطلب براساس رشته مورد تقاضا الزامی می باشد.

۴ـ طبق اساسنامه مدارس نمونۀ دولتی، مصوبۀ هشتصد و چهل و هفتمین جلسۀ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۰/۶/۱ و همچنین ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی مدارس نمونۀ دولتی به شمارۀ ۲۲۷۱۹۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها می توانند نسبت به اعمال سهمیه روستایی اقدام نمایند. بدیهی است تعیین درصد سهمیه پذیرش دانش آموزان روستایی در مدارس نمونه دولتی اعم از دبیرستان و یا هنرستان با توجه به تعداد دانش آموزان متقاضی در سهمیه مذکور و موقعیت جغرافیایی استان، در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد.

ی) اعلام نتیجه و ثبت نام قبول شدگان در دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونۀ دولتی

۱ـ اعلام اسامی پذیرفته شدگان و شروع ثبت نام هر واحد آموزشی، با در نظر گرفتن سهمیه های تعیین شده برای هر واحد، حداکثر دو هفته بعد از برگزاری آزمون صورت پذیرد.

تبصرۀ ۱: در فهرست های اعلام شده بایستی اطلاعات هر دانش آموز به طور کامل (شامل شماره داوطلبی) نام و نام خانوادگی، شمارۀ شناسنامه، نام پدر، استان و شهر محل سکونت، نام مدرسۀ متوسطه دوره اول محل تحصیلی فعلی، نام مدرسۀ متوسطه دوره دوم یا هنرستان فنی و حرفه ای نمونۀ دولتی مورد تقاضا، نمرات خام هر مادۀ درسی به تفکیک، معدل کل، نمرۀ آزمون و نمرۀ تراز شده کل و سهمیۀ پذیرش دانش آموزان شاهد) درج گردد.

تبصرۀ ۲: فهرست های اصلی و ذخیره اعلام شده به مدارس، بایستی مورد تأیید مدیرکل آموزش و پرورش استان قرار گرفته و به مدت سه سال در مدرسه، منطقه و استان نگهداری شود.

۲ـ در صورت ضرورت، علاوه بر فهرست اصلی قبول شدگان، فهرست ذخیره،توسط ادارات کل آموزش و پرورش تهیه و اعلام گردد.

۳ـ قبولی در آزمون ورودی دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه نمونۀ دولتی، اختصاص به منطقه برگزاری آزمون داشته و دانش آموزانی که در آزمون یک مدرسه پذیرفته شده اند، مجاز به ثبت نام در دیگر مدارس نمونۀ دولتی نخواهند بود.

تبصره: جابه جایی دانش آموزان نمونه دولتی در موارد خاص، در داخل استان با مسئولیت مدیر کل آموزش و پرورش استان می باشد.

۳ـ ۱ ـ داوطلبان قبول شده در آزمون ورودی هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی که در آزمون یک هنرستان پذیرفته شده اند مجاز به ثبت نام در دیگر هنرستان ها و دبیرستان های نمونه دولتی نخواهند بود.

تبصره: در موارد خاص ثبت نام پذیرفته شدگان از یک هنرستان فنی و حرفه ای نمونه دولتی در هنرستان دیگر منوط به موافقت آموزش و پرورش مبدا و مقصد خواهد بود.

۴ـ برای کلیۀ داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده اند، کارنامۀ عدم قبولی شامل تعداد پاسخ های صحیح و غلط، نمرۀ مکتسبۀ هر مادۀ درسی، نمرۀ تراز شده آن داوطلب و نمرۀ تراز شده آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضای او، صادر شده و در دسترس ایشان قرار گیرد. همچنین مرجع رسیدگی و مهلت رسیدگی به اعتراضات از طرف ستاد برگزاری آزمون استان تعیین گردد و به نحو مناسب به اطلاع دواطلبان و اولیای آنان برسد.

۵ـ دانش آموزان عشایری به دلیل کوچ رو بودن، در هر منطقه ای در سطح استان مجاز به ثبت نام و شرکت درآزمون هستند.

۶ـ در صورت شرکت دانش آموزان همجنس (دوقلو یا بیشتر) در آزمون ورودی دبیرستان های دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونۀ دولتی و پذیرش یکی از آنان، قل های دیگر به شرط کسب حداقل هشتاد درصد نمرۀ تراز شده آزمون آخرین فرد پذیرفته شده مدرسه مورد تقاضای خود می توانند در همان مدرسه دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه نظری یا هنرستان فنی و حرفه ای نمونۀ دولتی، مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده ثبت نام نمایند.

۷ـ مطابق ماده ۱۸ دستورالعمل مدارس نمونه دولتی و تبصره آن در خصوص برگزاری آزمون جایگزینی و تکمیل ظرفیت پایه های میانی دبیرستان های دوره دوم متوسطه نمونه دولتی اقدام گردد.

ک) موارد خاص هنرستان های فنی و حرفه ای نمونۀ دولتی

۱ـ توجه به موارد زیر در مورد داوطلبان ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای نمونۀ دولتی ضروری می باشد.

۱ـ ۱ـ داوطلبان با توجه به علاقه خود و با در نظر گرفتن نوع رشته های موجود در هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی نمونه دولتی، اقدام به انتخاب هنرستان نمایند.

۲ـ ۱ـ پذیرش در هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی بر مبنای موافقت نامه تنظیم شده با دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت و میزان ظرفیت کامل کلاس ها و رشته های دارای مجوز صورت گیرد.

۳ـ ۱ـ انتخاب رشته تحصیلی در هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، با توجه به درخواست داوطلب و با در نظر گرفتن رشته های دایر در آن هنرستان، ظرفیت پذیرش و نمره آزمون ورودی تعیین می شود.

۴ـ ۱ـ آزمون جایگزینی (میان پایه) در مورد هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تفویض شده است.

۵ـ ۱ـ ادارات کل آموزش و پرورش استان ها می توانند در صورت عدم تکمیل ظرفیت هنرستان های فنی و حرفهای نمونه دولتی، از بین داوطلبان خواهان ادامه تحصیل در این هنرستان ها که در آزمون نمونه دولتی اعم از دبیرستان یا هنرستان شرکت نموده، ولی پذیرفته نشده اند، براساس نمرۀ فضلی، ثبت نام و نسبت به تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.

ل) سایر موارد

۱ـ در سال تحصیلی ۹۷ـ ۱۳۹۶ توسعه مدارس نمونه دولتی (حتی به صورت افزایش کلاس درس) به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

۲ـ ادارات کل آموزش و پرورش استان ها موظف هستند در اسرع وقت نسبت به تعهد مقدمات اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:

الف ـ دبیرستان های نمونه دولتی دوره های اول و دوم متوسطه که در مراکز استان ها قرار دارند، در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ با رعایت مفاد آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس مصوبه جلسه ۷۸۸ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ و نامه شماره ۵۴۴۷۰/ ۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۸ شورای عالی آموزش و پرورش، چنانچه مجوز آنان وفق اساسنامه مدارس نمونه دولتی صادر نشده باشد به دبیرستان های هیات امنایی تبدیل شوند، بدیهی است دانش آموزان که در این مدارس به صورت نمونه دولتی جذب شده اند، و در حال حاضر در این مدارس مشغول به تحصیل هستند تا زمان فارغ التحصیل شدن آنان، این قبیل دانش آموزان به عنوان دانش آموزان نمونه دولتی خواهند بود.

ب ـ دبیرستان های نمونه دولتی دوره های اول و دوم متوسطه که در مناطق پر جمعیت و برخوردار استان ها قرار دارند، مشغول بند الف می باشند.

ج ـ دبیرستان های نمونه دولتی دوره های اول و دوم متوسطه با تراکم پایین، نسبت به تجمیع، به تفکیک جنسیت و دوره، اقدام نمایند.

۳ـ مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه به شرطی مجاز به ثبت نام دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی آن مدرسه در سال تحصیلی ۹۷ ـ ۱۳۹۶ می باشند که طبق ظرفیت اعلام شده آن واحد آموزشی، حداقل دارای ۴ برابر ظرفیت، متقاضی برای ثبت نام داشته باشند، به عنوان مثال: جهت پذیرش دو کلاس (با تراکم هر کلاس ۳۰ نفر) حداقل ۲۴۰ نفر دانش آموز متقاضی برای آزمون ورودی نمونه دولتی داشته باشند.

۴ـ در دوره اول متوسطه مدارس نمونه دولتی مجاز به ثبت نام دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی آن مدرسه در سال تحصیلی ۹۷ ـ ۱۳۹۶ می باشند، که طبق ظرفیت اعلام شده آن واحد آموزشی، حداقل ۶ برابر ظرفیت، متقاضی برای ثبت نام در مناطق شهری و ۵ برابر ظرفیت، متقاضی برای ثبت نام در مناطق روستایی داشته باشند، و امکان تشکیل حداقل ۲ کلاس با تراکم هر کلاس ۳۳ نفر فراهم شود.

۵ـ با عنایت به بند ۱۵ نمون برگ ثبت نام در آزمون ورودی دبیرستان های دوره دوم متوسطه و هنرستان های فنی و حرفه ای نمونه دولتی در سال تحصیلی ۹۷ ـ ۱۳۹۶، جهت رعایت توزیع متوازن رشته های شاخه نظری ضروری است ادارات کل آموزش و پرورش استان ها متناسب با ظرفیت هر واحد آموزشی در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی، و همچنین رتبه حاصل از آزمون ورودی و معدل کل پایه نهم و با رعایت شرایط احراز نمون برگ هدایت تحصیلی، نسبت به پذیرش دانش آموزان، در رشته های مورد علاقه آنان اقدام نمایند.

تذکر یک: داوطلبان دقت نمایند که فقط یک رشته را در شاخه نظری متناسب با نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی می توانند انتخاب نمایند.

تذکر دو: در هریک از دبیرستان های نمونه دولتی، پذیرش دانش آموز بیش از یک کلاس، در رشته تجربی ممنوع می باشد.

۶ـ اداره کل آموزش و پرورش استان موظف است حداکثر ۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ ظرفیت پذیرش هریک از دبیرستان های نمونه دولتی دوره های اول و دوم متوسطه و هنرستان های نمونه دولتی تحت پوشش را به دفاتر آموزشی مربوط در معاونت آموزش متوسطه ارسال نماید.

۷ـ انجام امور مربوط به فرآیند ثبت نام، برگزاری آزمون، تصحیح پاسخنامه، روش محاسبه نمره تراز شده، اعلام  نتیجه و پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی آزمون ورودی، برابر ضوابط مربوط الزامی است.

۸ـ لازم است یک نسخه از دفترچۀ سوالات آزمون به همراه کلید پاسخ نامه، جهت بررسی و ارزیابی کیفی، بلافاصله پس از برگزاری آزمون از طریق کل آموزش و پرورش استان، به دفاتر آموزشی ذیربط ارسال شود. بدیهی است که مسئولیت طراحی سوالات، حفاظت، تکثیر، بسته بندی و توزیع دفترچه ها، مراحل برگزاری آزمون، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراضات، برعهده اداره کل آموزش و پرورش استان خواهد بود.

۹ـ اداره کل آموزش و پرورش استان موظف است هم زمان با اعلام نتایج، یک نسخه از فهرست اصلی قبول شدگان و ذخیره ها (پس از تایید نهایی) در مدارس نمونه دولتی، به دفاتر آموزشی ذیربط ارسال نماید.

۱۰ـ گزارش عملکرد استان در خصوص اجرای آزمون ورودی، حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ به دفاتر آموزشی ذیربط ارسال شود.

۱۱ـ دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس خارج از کشور که متقاضی ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی نمونه دولتی می باشند، با  توجه به این که آزمون مجزا برای این قبیل از دانش آموزان در نظر گرفته نشده است، ضروری است در موعد مقرر، مطابق با دستورالعمل آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۷ ـ ۹۶ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

۱۲ـ در خصوص پاسخگویی به هر گونه سوال یا ابهام،  با کارشناسان متناظر در دفتر آموزش دوره اول متوسطه، دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری و دفتر آموزش فنی و حرفه ای تماس حاصل شود.

 

دانلود فایل های اصلی وزارت آموزش و پرورش کشور جهت ثبت نام  و برگزاری و اعلام نتایج  آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی ۹۷-۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *